WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

…………………., dnia ……………… roku

(miejscowość i data)

……………………………………………

(imię i nazwisko konsumenta)

 

……………………………………………

    (adres konsumenta)

 

ESSENCES

Kamila Mataśka

ul. Żeligowskiego 43F lok. 95,

90-644 Łódź,

NIP: 8291536010, REGON: 388511790

fax. _____________

adres e-mail: _____________________

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

                Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………..

 

            Data odbioru towaru: …………………………………

 

 

 

 

                                                                               ……………………………………………………………………………….

                                                                                                              podpis konsumenta(-ów)

                                                                               (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić