1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamila Mataśka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Essences Kamila Mataśka, z siedzibą w Łodzi (90-644 Łódź) przy ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, NIP: 8291536010, REGON: 388511790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki – zwana dalej „Administratorem”.

 

2.     Możesz kontaktować się z Administratorem danych telefonicznie pod numerem telefonu: 607 273 499, za pośrednictwem maila pod adresem: [email protected] ,  bądź drogą tradycyjną na adres ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, 90-644 Łódź, w celu omówienia niejasności lub ważnych kwestii dotyczących Twoich danych osobowych.

 

3.     Za pomocą strony internetowej https://essences.com.pl Administrator danych przetwarza następujące Twoje dane osobowe: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, informacje dotyczące plików Cookies, informacje o dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji, czasie wizyty, liczbie wizyt, poszczególnych odsłon, źródle wizyty, w przypadku przeglądania strony internetowej za pośrednictwem urządzeń mobilnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych, abonenta. Ww. dane osobowe przetwarzane są w celu udostępnienia i przeglądania naszej strony internetowej, w tym korzystania z niezbędnych plików Cookies.

 

4.     Dodatkowo podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Essences Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres wysyłkowy, adres email, numer telefonu oraz dane do wystawienia faktury VAT/rachunku. Ww. dane osobowe, przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do:

a)    realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences oraz obsługi płatności, w tym do przetworzenia metody płatności, dostarczenia na wskazany przez Ciebie adres zamówionego przez Ciebie towaru, podejmowania z Tobą kontaktu w razie gdyby było to potrzebne dla realizacji tej umowy,

b)    rozpatrzenia ewentualnych złożonych przez Ciebie reklamacji,

c)     świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, o którym mowa w § 3 Regulaminu Sklepu Essences ,

d)    po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

5.     Podstawą prawną przetwarzana Twoich danych osobowych jest:

ü  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – dla celów wskazanych w pkt. 3  powyżej – tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na stosowanie plików Cookies, za wyjątkiem niezbędnych plików Cookies, a także na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz dla celów wskazanych w pkt. 2 lit. d powyżej – tj. celu prowadzenia przez nas działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

ü  Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (wymogi kontraktowe) – dla celów wskazanych w pkt. 4 powyżej  - tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia
i przeglądania naszej strony internetowej, w tym korzystania z niezbędnych plików Cookies oraz zawarcia i wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences.

ü  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora danych)   - dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego w szczególności na: poprawie jakości usług, dostosowaniu ich do usług użytkowników, zwiększeniu efektywności strony internetowej, zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

6.     Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 3 powyżej, przez użytkowników strony internetowej http://essences.com.pl jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z ww. strony internetowej Administratora danych. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez jej odwiedzenie i śledzenie Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

 

7.     Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 4 powyżej, przez użytkowników Sklepu Essences jest dobrowolne i niezbędne w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Essences, a ich nie podanie uniemożliwia realizację zamówień składanych za pomocą Sklepu Essences, tj. nie podanie ww. danych może uniemożliwić korzystanie przez Ciebie ze Sklepu Essences, w tym nie będziesz mógł zamówić u nas i kupić oferowanych przez nas towarów. Ponadto brak zgody na podanie nam danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. d spowoduje, że nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie naszych ofert handlowych.

 

8.     Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim, jak partnerzy biznesowi i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej Administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

9.     Nie udostępnimy Twoich danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, nie przekażemy ich do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

10.  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA z uwagi na korzystanie przez naszą stronę internetową z Google Analytics. Obecnie USA nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej (m. in. utrata mocy Privacy Shield) w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, a także my nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym nie zawarliśmy standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posiadamy wiążących reguł korporacyjnych. Dlatego informujemy, że w związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych. W tym przypadku podstawą przekazania danych jest dobrowolnie udzielona przez Państwo zgoda. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć w części III Pliki Cookies.

 

5.      Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt.  3 i 4 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń, tj. przez czas niezbędny do realizacji zamówień składanych przez Ciebie w Sklepie Essence, nie dłużej jednak niż jest to wymagane dla realizacji umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Essences oraz obsługi płatności, w tym do przetworzenia metody płatności, dostarczenia na wskazany przez Ciebie adres zamówionego przez Ciebie towaru, podejmowania z Tobą kontaktu w razie gdyby było to potrzebne dla realizacji tej umowy, rozpatrzenia ewentualnych złożonych przez Ciebie reklamacji, świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, o którym mowa w § 3 Regulaminu Sklepu Essences , a także do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec prowadzenia przez nas działań marketingowych lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

11.  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

 

12.  Jako osoba, która udostępniła dane osobowe, masz następujące prawa:

a)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - art. 15 RODO

b)    prawo poprawienia, sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO

c)     prawo usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO;

d)    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;

e)    prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO;

f)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie -  dotyczy to także zgody udzielonej przed dniem 25 maja 2018 roku. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Proszę mieć zatem na uwadze, że cofnięcie jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie dotyczy przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem.

 

13.  Informujemy, że przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.