REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ESSENCES.COM.PL

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ESSENCES.COM.PL (dalej też: „Sklep Essences”, bądź „Sklep”), dostępnym pod adresem: http://essences.com.pl.

 

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Essences i zawarcia umowy, jest zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja.

 

Właścicielem i administratorem Sklepu Essences jest Kamila Mataśka – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Essences Kamila Mataśka z siedzibą w Łodzi (90-644 Łódź) przy ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, NIP: 8291536010, REGON: 388511790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (zwana też dalej „Essences”),  tel. 607273499, adres e-mail: [email protected]om.pl.

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1)    Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1740 z późn. zm.);

2)    Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

3)    RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

4)    Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja konsumenta zawarta jest w  art. 221 Kodeksu cywilnego);

5)    Przedsiębiorca na niektórych prawach konsumenta – osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego;

6)    Umowa zawarta na odległośćumowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Sklep Essences umożliwia dokonywanie zakupów poprzez Internet - za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są towary, znajdujące się w ofercie Essences (dalej zwane „towarem” lub „produktem” lub „rzeczą”).

2.    Zakupienie towaru za pośrednictwem Sklepu Essences oznacza zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w drodze złożenia zamówienia w sposób określony w § 2 Regulaminu.

3.    Stroną dokonującą sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Essences (stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Essences - Sprzedawcą) jest właścicielka sklepu: Kamila Mataśka – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Essences Kamila Mataśka, z siedzibą w Łodzi (90-644 Łódź) przy ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, NIP: 8291536010, REGON: 388511790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, tel. 607273499, adres e-mail: [email protected]

4.    Stroną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu Essences (zwaną dalej „Klientem”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której właściwe przepisy przyznają zdolność prawną – reprezentowana przez uprawnioną osobę.

5.    Klienci mogą się kontaktować z Essences pod adresem, numerem telefonu, numerem faxu i adresem e-mail, wskazanymi w pkt. 2 powyżej, od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 18.00.

6.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Essences są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena brutto nie obejmuje kosztów przesyłki (w tym w szczególności kosztów transportu), których wysokość jest podana odrębnie na stronach internetowych Sklepu – w cenniku dostawy.

7.    Essences zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu i cen dostawy, wprowadzania zmian w asortymencie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania do nich zmian. Zamiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

8.    Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego - stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9.    Dla stron zawieranej umowy sprzedaży, wiążące są informacje dotyczące danego towaru (w szczególności: cena, opis, charakterystyka towaru i jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, sposób i koszt dostawy, itp.), zamieszczone na stronach internetowych Sklepu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w sposób określony w § 2 Regulaminu.

10.  W celu skorzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić sobie dostęp do komputera lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

11.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, w oparciu o który funkcjonuje Sklep Essences:

1)    przeglądarka internetowa:

·         Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej lub

·         Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub

·         Google Chrome.

2)    indywidualne konto pocztowe e-mail,

3)    minimalna rozdzielczość ekranu 640x480

12.  Essences kontaktuje się z Klientami (we wszelkich sprawach związanych z zakupami dokonywanymi w Sklepie Essences) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia albo przypisany do konta Klienta, o którym mowa w § 2 pkt 8 regulaminu. Dodatkowo, Essences może kontaktować się z Klientem (w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia) telefonicznie – w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu, pozwalającego nawiązać kontakt telefoniczny.

 

§2 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

2.    Składanie zamówień w Sklepie Essences odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu – http://essences.com.pl.

3.    Klient składając zamówienie składa ofertę kupna zamawianych produktów, zgodnie z informacją o tych produktach (opisem produktu), znajdującą się w momencie ich zamawiania na stronie internetowej Sklepu.

4.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.    W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Essences należy wejść na stronę http://essences.com.pl, dokonać wyboru zamawianych towarów, podejmując kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sklepu.

6.    Wybór zamawianych towarów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do tzw. „koszyka”.

7.    Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronach internetowych Sklepu, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja treści Regulaminu. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Essences nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia bądź podanie przez Klienta błędnych danych.

8.    Podczas składania zamówienia Klient może założyć indywidualne konto, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Założenie indywidualnego konta nie jest warunkiem złożenia zamówienia. Jeśli Klient nie chce złożyć zamówienie bez zakładania indywidualnego konta, może pominąć jego rejestrację przechodząc od razu do składania zamówienia.

9.    Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru:

·         sposobu i kosztów dostawy/odbioru zamówionego towaru,

·         sposobu i terminu płatności,

- zgodnie z formularzem zamówienia.

10.  Po podaniu przez Klienta Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyboru formy dostawy/odbioru towaru oraz formy i terminu płatności, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.

11.  W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia (przycisk: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient ma możliwość modyfikacji danych dotyczących jego osoby oraz w zakresie wybranego towaru – w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sklepu. Kliknięcie na przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia łączącego się z obowiązkiem zapłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu zamówienia.

12.  Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Essences.

13.  Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia z Essences umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

14.  Po złożeniu zamówienia Essences przesyła na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowę poczytuje się za zawartą z chwilą złożenia przez Essences oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji, zgodnie z postanowieniem zdanie powyżej. W przypadku przyjęcia zamówienia, Essences – razem z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, przesyła Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz podsumowanie zamówienia.

15.  Essences ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w razie gdy jego realizacja jest niemożliwa oraz w przypadkach prawem dopuszczonych, w tym w szczególności w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia. O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji, Essences zobowiązuje się poinformować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail podany w zamówieniu, w terminie 48 godzin (który to termin nie biegnie w dni wolne od pracy) od dnia złożenia zamówienia.

16.  Podany przez Klienta – przy rejestracji Konta lub składania zamówienia, adres e-mail i numer telefonu, mogą zostać wykorzystane przy realizacji składanych zamówień – zgodnie z § 1 pkt 12 Regulaminu.

17.  Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu Essences zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

§3 KONTO KLIENTA

 

1.    Każdy Klient może utworzyć indywidualne konto w ramach Sklepu Essences (dalej „Konto Klienta”).

1)    Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach internetowych Sklepu - w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sklepu.

2)    Warunkiem rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja treści Regulaminu.

3)    Rejestrując Konto Klienta, Klient zobowiązany jest podać hasło, za pomocą którego będzie się logował do Konta Klienta – hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków. Klient zobowiązany jest zachować ww. hasło w tajemnicy i nie udostępniać go osobom trzecim. Essences nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek udostępnienia przez Klienta ww. hasła osobom trzecim.

4)    Logowanie do Konta Klienta odbywa się za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz powiązanego z tym adresem e-mail hasła, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, na stronach internetowych Sklepu.

5)    Dzięki rejestracji Konta Klienta, Klient może:

·         szybciej dokonywać zakupów – z uwagi na brak konieczności każdorazowego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,

·         podglądać status realizacji zamówień - po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce: „Moje konto”,

·         przeglądać historię swoich zakupów – przeglądanie historii możliwe jest po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce: „Moje konto” (historia zakupów przechowywana jest przez okres 5 lat),

·         otrzymywać rabaty i kupony promocyjne.

Essences nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta w toku procesu rejestracji błędnych danych, bądź też za brak aktualizacji przez Klienta wcześniej podanych danych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jest w każdym czasie uprawniony do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji Konta Klienta, co jest wymagane dla prawidłowej realizacji składanych zamówień.

 

§4 DOSTAWA

 

1.    Dostawa towarów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Essences ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Termin relacji zamówienia (termin dostawy) wynosi do 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 14 Regulaminu; w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż za pobraniem termin realizacji zamówienia wydłuża się o okres pomiędzy zawarciem umowy zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 14 Regulaminu a datą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Essences. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne (zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu) – w tym przypadku termin realizacji zamówienia (termin dostawy) wynosi do 30 dni (w takiej sytuacji – o ile będzie to możliwe - Essences poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy nie dłuższym niż 30 dni).

3.    Dostawa/odbiór towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia:

·     przesyłką kurierską (na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia albo adres dostawy przypisany do Konta Klienta – jeżeli Klient nie zmienił adresu dostawy podczas składania zamówienia) lub

·     w paczkomacie - gdy taki sposób odbioru towaru został wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.    Koszty dostawy towaru ponosi Klient stosownie do wybranego sposobu dostawy towaru oraz sposobu płatności.

5.    Koszty dostawy określa każdorazowo cennik firmy kurierskiej za pośrednictwem której Essences dostarcza zamówiony towar i która została wybrana przez Klienta dla realizacji dostawy (za pośrednictwem Apaczka) – koszty te podane są w cenniku dostawy oraz przy poszczególnych sposobach dostawy i płatności w formularzu zamówienia (tak aby Klient dokonując wyboru sposobu dostawy i płatności miał świadomość wysokości kosztów dostawy).

6.    W wyjątkowych sytuacjach, gdy wynika to wprost z treści oświadczenia Essences zawartego na stronach internetowych Sklepu, Klient może być zwolniony z ponoszenia kosztów dostawy zamówionego towaru.

7.    Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej bądź odbiór towaru w siedzibie Essences musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem odbioru.

8.    Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, przechodzą na Klienta – w przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawach konsumenta – z chwilą wydania towaru Klientowi. W przypadku gdy rzecz ma być przesłana Klientowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta, a wyboru przewoźnika dokonuje Klient (przy braku jakiegokolwiek wpływu Essences na wybór przewoźnika), za wydanie towaru Klientowi uznaje się jego powierzenie przez Essences przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.

9.    Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, przechodzą na Klienta – w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na niektórych prawach konsumenta – z chwilą wydania towaru Klientowi, przy czym – w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, za chwilę wydania towaru uznaje się chwilę, w której Essences powierzył towar firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi.

10.  Wraz z towarem wydawana będzie faktura VAT albo potwierdzenie zakupu.

11.  Klient – w przypadku dostawy towaru kurierem, ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera oraz – w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków przesyłki sporządzić z kurierem dostarczającym przesyłkę protokół obejmujący opis uszkodzeń lub braków ilościowych.

 

 

§ 5 FORMA PŁATNOŚCI

 

1.    Płatność za zamówiony towar i przesyłkę następuje w jeden z poniższych sposobów:

1)    gotówką - przy odbiorze towaru w siedzibie Essences,

2)    gotówką (za pobraniem) - przy odbiorze towaru od kuriera;

3)    przelewem na rachunek bankowy Essences w Banku: PKO BP S.A. - nr rachunku: 66 1020 3437 0000 1602 0240 9506 – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 2 pkt 14 Regulaminu (tj. od dnia złożenia przez Essences oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji).

4)    za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24.

2.    W przypadku gdy Klient dokonuje płatności przelewem (pkt 1 ppkt 3 powyżej), Klient ponosi we własnym zakresie koszty przelewu - zgodnie z taryfą opłat Banku/instytucji finansowej, z którego/ej korzysta Klient.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA NIEKTÓRYCH PRAWACH KONSUMENTA

 

I.    Prawo odstąpienia od umowy

1.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy na odległość zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny – zgodnie z przepisami art. 27 – 38 ustawy o prawach konsumenta.

2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ww. Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta musi poinformować Essences [Kamilę Mataśkę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarcza pod firmą Essences Kamila Mataśka z siedzibą w Łodzi, (90-644 Łódź) przy ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, NIP: 8291536010, REGON: 388511790, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, tel. 607273499, adres e-mail: [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.    W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta może  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w zakładce „Formularz odstąpienia”, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.    W przypadku przesłania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Essences niezwłocznie prześle ww. Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

6.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II.   Skutki odstąpienia od umowy

1.    W przypadku odstąpienia od umowy na odległość zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences, Essences zwróci Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta, wszystkie otrzymane od ww. Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Essences), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Essences została poinformowana o decyzji ww. Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences. Zwrotu płatności Essences dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ww. Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ww. Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Essences może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Essences dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawa konsumenta, odstępujący od umowy jest zobowiązany:

1)         odesłać lub przekazać rzecz Essences (na adres: Essences Kamila Mataśka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, 94-103 Łódź, ul. Żeligowskiego 43F lok. 95), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Essences o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Essences towar przed upływem terminu 14 dni.

2)         Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, takie jak koszt opakowania/wysyłki.

3)         Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4)         W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Essences, umowę uważa się za niezawartą.

III. Brak prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi – konsumentowi lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach Konsumenta, w odniesieniu do umów:

1)    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)    w której Konsument lub Przedsiębiorca na niektórych prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na niektórych prawach konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7 REKLAMACJE

 

1.    Essences zobowiązany jest do dostarczania Klientom rzeczy (towarów) wolnych od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem wad wyraźnie wskazanych w ofercie sprzedaży.

2.    Essences jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru (ogólnie dalej też „wady towaru”) zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z tym, że w przypadku Klientów niebędących Konsumentami, ani Przedsiębiorcami na niektórych prawach konsumenta Essences odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego – w zakresie nie uregulowanym odmiennie w Regulaminie.

3.    Essences odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

4.    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca na niektórych prawach konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta rzeczy.

5.    Reklamacje wynikające z tytułu wad towaru, należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Essences (94-103 Łódź, ul. Żeligowskiego 43F lok. 95), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], przesyłając jednocześnie reklamowany towar na adres siedziby Essences. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby), datę zawarcia umowy, opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać rodzaj żądania. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Essences.

6.    Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - w przypadku jego braku, Essences dopuszcza złożenie reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawach konsumenta, o ile zostanie potwierdzony zakup towaru w Sklepie Essences. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, warunkiem przyjęcia przez Essences reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (faktury VAT).

7.    Reklamowany towar, który Klient przesyła do Essences zgodnie z pkt 5 powyżej, winien być zapakowany w sposób chroniący przed uszkodzeniami.

8.    Essences zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji złożonej przez Klienta – Konsumenta lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9.    Essences zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku gdyby rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie było możliwe (w szczególności gdy zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego/eksperta bądź producenta towaru), termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu – w takim wypadku Essences zobowiązuje się poinformować Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia, nie dłuższym niż 30 dni.

10.  Jeżeli towar zakupiony przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na niektórych prawach konsumenta ma wadę (reklamacja okaże się zasadna), koszty przesłania wadliwego towaru do Essences oraz koszty odesłania towaru z powrotem do Klienta (po rozpatrzeniu reklamacji) ponosi Essences. W przypadku poniesienia tych kosztów przez Klienta zostaną mu one zwrócone – do wysokości kosztów zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Essences (o którym mowa w § 4 pkt 5 regulaminu) - przelewem na wskazany przez Klienta – Konsumenta lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta rachunek bankowy, lub w inny sposób wskazany przez Klienta – Konsumenta lub Przedsiębiorcy na niektórych prawach konsumenta (gotówka – na miejscu w siedzibie Essences; przekaz). W przypadku niezasadności reklamacji Klient – Konsument lub Przedsiębiorca na niektórych prawach konsumenta zostanie obciążony ww. kosztami przesłania i odesłania towaru.

11.  W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, ani Przedsiębiorcami na niektórych prawach konsumenta, koszty przesłania reklamowanego towaru do siedziby Essences w każdym przypadku ponosi Klient. Koszty odesłania towaru (po usunięciu wady) do Klienta ponosi Essences, chyba że reklamacja okazała się niezasadna – w takim wypadku koszty odesłania towaru ponosi Klient.

12.  Różnice wynikające z indywidualnych ustawień lub wad komputera lub innego urządzenia końcowego Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą stanowić  podstawy reklamacji zamówionego towaru.

 

 

§ 8 REKLAMACJE

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.    Essences podejmuje wszelkie działania w  celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu Essences, w takim zakresie w jakim wynika to z aktualnego stanu wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się w miarę możliwości usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.

2.    Klient jest uprawniony do powiadomienia Essences o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

3.    Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu Essences, należy zgłaszać:

1)      na piśmie na adres: Essences Kamila Mataśka, 94-103 Łódź, ul. Żeligowskiego 43F lok. 95 lub

2)      pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub

3)      telefonicznie pod numerem: 607273499.

4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) rodzaj i datę nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Essences.

5.    Essences nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją niemożności korzystania ze Sklepu Essences  przez Klienta, a w szczególności za szkody poniesione przez Klienta, a wynikające z niedostosowania się do wskazanych w § 1 Regulaminu wymogów technicznych, niezbędnych do korzystania ze Sklepu Essences lub poniesione w wyniku przerw w dostępie Klienta do Internetu.

6.    Essences nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Essences zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.

7.    Essences zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 

1.    Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Sklepu chronione są prawami autorskimi przysługującymi Essences albo podmiotom z nim współpracującym.

2.    Wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami niniejszego Regulaminu – bez uprzedniej zgody Essences wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, stanowi istotne naruszenie tego Regulaminu; może także łamać obowiązujące regulacje prawne, w szczególności dotyczące ochrony praw autorskich oraz naruszać prawa osób trzecich.

 

 

§ 10 INNE OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU ESSENCES

 

1.    Klient zobowiązany jest do:

1)    korzystania ze Sklepu Essences zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

2)    niedostarczania treści o charakterze bezprawnym [np. naruszających  przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, prawa osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej)];

3)    korzystania ze Sklepu Essences w sposób niezakłócający jego funkcjonowania - w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz nieingerowania w funkcjonowanie Sklepu;

4)    korzystania ze Sklepu Essences w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;

5)    nierozsyłania i nieumieszczania na stronach internetowych Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spamu), reklam, itp.

2.    Działania sprzeczne z postanowieniem pkt 1 powyżej, stanowią istotne naruszenie Regulaminu. Dodatkowo mogą one łamać obowiązujące regulacje prawne oraz naruszać prawa osób trzecich.

3.    Essences może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Essences, w tym m.in. usunąć Konto, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:

1)      naruszenia obowiązków określonych w § 10 oraz § 11 pkt 1 Regulaminu;

2)      podania przez Klienta w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;

3)      dopuszczenia się za pośrednictwem Sklepu Essences (stron internetowych Sklepu) przestępstwa lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

4.    Osoba której Konto Klienta zostało usunięte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie może dokonać  ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Essences.

 

§ 11 DANE OSOBOWE I POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW "COOKIES"

 

Przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu Essences, należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w Polityce prywatności, która dostępna jest pod tym linkiem: https://essences.com.pl/index.php?id_cms=0&controller=cms&id_lang=2

 

 

§ 12 BEZPIECZEŃSTWO

 

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów  i danych przekazywanych w związku z działalnością Sklepu Essences, Essences stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie (m.in. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - Dz. U. z 2019 r. poz. 125.) – działania, te nie wyłączają jednak  ryzyka obejścia stosowanych zabezpieczeń przez osoby niepowołane i/lub przechwycenia danych osobowych Klienta podczas ich transmisji za pośrednictwem Internetu lub innej formy kontaktu.

2.    Strony internetowe Sklepu zawierają odnośniki/linki do innych serwisów/witryn internetowych znajdujących się poza kontrolą Essences - Essences nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tychże serwisów/witryn, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez ich administratorów. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony (co powinno nastąpić po uprzednim zapoznaniu się z polityką prywatności realizowaną przez administratorów ww. serwisów/witryn), Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

 

§ 13 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Essences, a Klientem będącym konsumentem, należy do polskich sądów powszechnych właściwych, według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.    W przypadku sporów między Klientem będącym konsumentem a Essences, związanych z obsługą reklamacji towaru, Klient ma także możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych metod rozstrzygania sporów:

1)      Klient będący konsumentem – zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1706) – uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Essences (informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).

2)      Klient będący konsumentem jest także uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej (zarówno w miastach będących stolicami  województw, jak również w ośrodkach zamiejscowych) – o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1706). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1356).

3.    Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur mediacji i rozstrzygania sporów, znajdują się m.in. na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  www.uokik.gov.pl.

4.      Lista i dane teleadresowe Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępne są m.in. na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

5.      Zarówno mediacja jak i poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego mają charakter dobrowolny i wymagają zgody zarówno Klienta – konsumenta, jak i Essences. Essences informuje Klienta – konsumenta, iż ww. informacja o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, nie jest równoznaczna z udzieleniem przez Essences zgody na poddanie się ww. mediacji, czy też podanie sporu pod rozstrzygnięcie ww. sądu polubownego – taka zgoda może być udzielona przez Essences w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), dopiero w przypadku zaistnienia sporu. W przypadku nie wyrażenia przez Essences zgody na poddanie się ww. mediacji, czy też podanie sporu pod rozstrzygnięcie ww. sądu polubownego, Klient – konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym – zgodnie z pkt. 1 powyżej.

6.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Essences, a Klientem niebędącym konsumentem, należy do polskich sądów powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby Essences.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Essences zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Essences w każdym czasie – każda zmiana Regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana na stronie głównej Sklepu: http://essences.com.pl. Zamówienia, złożone przed datą ogłoszenia zmian niniejszego Regulaminu są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 344), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1781), RODO, oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.    Niniejszy Regulamin Sklepu Essences nie ogranicza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta (dotyczy Klientów – Konsumentów i Przedsiębiorców na niektórych prawach konsumenta), przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4.    Treść Regulaminu może być przez Klienta w każdym czasie bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona.