Polityka prywatności i plików cookies

wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

dla Sklepu Internetowego ESSENCES

 

Użyte w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies, pojęcia oznaczają:

1.    Polityka” – niniejszy dokument stanowiący politykę prywatności i plików cookies strony internetowej http://essences.com.pl oraz Sklepu Internetowego ESSENCES.

2.    RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

3.    Sklep Essences” – sklep internetowy, który znajduje się pod adresem http://essences.com.pl prowadzony przez Administratora.

 

I.      Postanowienia ogólne

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamila Mataśka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Essences Kamila Mataśka, z siedzibą w Łodzi (90-644 Łódź) przy ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, NIP: 8291536010, REGON: 388511790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki – zwana dalej „Administratorem”.

 

2.    Możesz kontaktować się z Administratorem danych telefonicznie pod numerem telefonu: 607273499, za pośrednictwem maila pod adresem: [email protected] ,  bądź drogą tradycyjną na adres ul. Żeligowskiego 43F lok. 95, 90-644 Łódź, w celu omówienia niejasności lub ważnych kwestii dotyczących Twoich danych osobowych.

 

3.    Za pomocą strony internetowej http://essences.com.pl Administrator danych przetwarza następujące Twoje dane osobowe: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, informacje dotyczące plików Cookies, informacje o dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji, czasie wizyty, liczbie wizyt, poszczególnych odsłon, źródle wizyty, w przypadku przeglądania strony internetowej za pośrednictwem urządzeń mobilnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych, abonenta. Ww. dane osobowe przetwarzane są w celu udostępnienia i przeglądania naszej strony internetowej, w tym korzystania z niezbędnych plików Cookies.

 

4.    Dodatkowo podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Essences Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres wysyłkowy, adres email, numer telefonu oraz dane do wystawienia faktury VAT/rachunku. Ww. dane osobowe, przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do:

a)    realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences oraz obsługi płatności, w tym do przetworzenia metody płatności, dostarczenia na wskazany przez Ciebie adres zamówionego przez Ciebie towaru, podejmowania z Tobą kontaktu w razie gdyby było to potrzebne dla realizacji tej umowy,

b)    rozpatrzenia ewentualnych złożonych przez Ciebie reklamacji,

c)    świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, o którym mowa w § 3 Regulaminu Sklepu Essences,

d)    po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

5.    Podstawą prawną przetwarzana Twoich danych osobowych jest:

ü  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – dla celów wskazanych w pkt. 3  powyżej – tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na stosowanie plików Cookies, za wyjątkiem niezbędnych plików Cookies, a także na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz dla celów wskazanych w pkt. 4 lit. d powyżej – tj. celu prowadzenia przez nas działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

ü  Art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (wymogi kontraktowe) – dla celów wskazanych w pkt. 4 powyżej  - tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia
i przeglądania naszej strony internetowej, w tym korzystania z niezbędnych plików Cookies oraz zawarcia i wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Essences.

ü  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora danych)   - dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego w szczególności na: poprawie jakości usług, dostosowaniu ich do usług użytkowników, zwiększeniu efektywności strony internetowej, zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

6.    Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 3 powyżej, przez użytkowników strony internetowej http://essences.com.pl jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z ww. strony internetowej Administratora danych. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez jej odwiedzenie i śledzenie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie akceptujesz niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

 

7.    Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 4 powyżej, przez użytkowników Sklepu Essences jest dobrowolne i niezbędne w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Essences, a ich nie podanie uniemożliwia realizację zamówień składanych za pomocą Sklepu Essences, tj. nie podanie ww. danych może uniemożliwić korzystanie przez Ciebie ze Sklepu Essences, w tym nie będziesz mógł zamówić u nas i kupić oferowanych przez nas towarów. Ponadto brak zgody na podanie nam danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 4 lit. d spowoduje, że nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie naszych ofert handlowych.

 

8.    Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim, jak partnerzy biznesowi i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej Administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US, dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

9.    Nie udostępnimy Twoich danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, nie przekażemy ich do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

10.  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA z uwagi na korzystanie przez naszą stronę internetową z Google Analytics. Obecnie USA nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej (m. in. utrata mocy Privacy Shield) w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, a także my nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym nie zawarliśmy standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych ani nie posiadamy wiążących reguł korporacyjnych. Dlatego informujemy, że w związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych. W tym przypadku podstawą przekazania danych jest dobrowolnie udzielona przez Państwo zgoda. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć w części III Pliki Cookies.

 

5.      Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń, tj. przez czas niezbędny do realizacji zamówień składanych przez Ciebie w Sklepie Essence, nie dłużej jednak niż jest to wymagane dla realizacji umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Essences oraz obsługi płatności, w tym do przetworzenia metody płatności, dostarczenia na wskazany przez Ciebie adres zamówionego przez Ciebie towaru, podejmowania z Tobą kontaktu w razie gdyby było to potrzebne dla realizacji tej umowy, rozpatrzenia ewentualnych złożonych przez Ciebie reklamacji, świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, o którym mowa w § 3 Regulaminu Sklepu Essences, a także do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec prowadzenia przez nas działań marketingowych lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

11.  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

 

12.  Jako osoba, która udostępniła dane osobowe, masz następujące prawa:

a)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - art. 15 RODO

b)    prawo poprawienia, sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO

c)    prawo usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO;

d)    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;

e)    prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO;

f)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie -  dotyczy to także zgody udzielonej przed dniem 25 maja 2018 roku. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Proszę mieć zatem na uwadze, że cofnięcie jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie dotyczy przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem.

 

13.  Informujemy, że przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

II.     Zabezpieczenie Twoich danych

1.    Essences  informuje, że ochrona Twoich danych osobowych w Sklepie Essences jest dla nas sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantujemy poufność wszelkich udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych.

2.    W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu Essences, stosujemy protokół SSL.

3.    Gwarancją ochrony jest między innym ochrona Twoich danych logowania. W celu zapewnienia przez nas zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych, korzystając ze Sklepu Essences jesteś zobowiązany do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie Essences.

4.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów  i danych przekazywanych w związku z działalnością Sklepu Essences, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Essences stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie niezbędne dla zapewnienia przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO. Działania, te nie wyłączają jednak  ryzyka obejścia stosowanych zabezpieczeń przez osoby niepowołane i/lub przechwycenia danych osobowych Klienta podczas ich transmisji za pośrednictwem Internetu lub innej formy kontaktu.

 

III.    Pliki Cookies

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową stosujemy pliki Cookies, poniżej dowiesz się jakie pliki Cookies stosujemy, dlaczego i w  jaki sposób stosujemy pliki Cookies.

 

1.    Czym są pliki „cookies”?

Plik „cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który  zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. W plikach "cookies" zapisywane są rozmaite informacje o użytkowniku danej witryny internetowej, jego łączności z serwerem WWW oraz historii przeglądania strony. Dzięki plikom "cookies" można zbierać dane statystyczne o aktywności użytkownika, a serwer może automatycznie rozpoznać danego użytkownika i wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Stosując "cookies" można bardzo łatwo sprawdzić czy dana strona została już odwiedzona, a następnie na tej podstawie wykonać różnorodne operacje.

 

2.    Do czego używamy plików „cookies”?

Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach „cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność wyświetlanych Ci reklam.

 

3.    Jakich rodzajów plików „cookies” używamy?

Używamy dwóch rodzajów plików: tzw. sesyjnych (session cookies), czyli plików tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz tzw. stałych (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

 

Aby zapewnić Ci optymalną obsługę witryny, wykorzystujemy własne pliki Cookies, a także pliki Cookies pochodzące od osób trzecich. W celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób nasza strona internetowa korzysta z plików Cookies pogrupowaliśmy je na niżej wymienione kategorie. Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie plików Cookies, z wyjątkiem niezbędnych plików Cookies, które są potrzebne do prowadzenia naszej strony internetowej. Klikając poniżej „Ustawienia plików Cookies”, możesz zdecydować, na które pliki Cookies chcesz wyrazić zgodę. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki Cookies”, wyrażasz zgodę na wszystkie pliki Cookies oraz wyrażasz zgodę między innymi, na wyświetlanie osobistych ofert poza witrynami Essences. W tym celu Essences udostępnia określone dane ze stron internetowych Google i Facebookowi. W ramach dalszego przetwarzania przez Google i Facebook, Twoje dane mogą być między innymi wykorzystywane do wyciągania wniosków dotyczących statusu klienta[AMS5] . W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Więcej o używaniu plików Cookies o tym, jak możesz wycofać swoją zgodę, możesz przeczytać poniżej.

 

 

Niezbędne Cookies

 

Te pliki Cookies są niezbędne do podstawowego, prawidłowego działania strony internetowej, wspierając ważne, techniczne funkcje.

 

Cookies

Okres przechowywania

Domena

Odbiorcy Danych

Cel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityczne Cookies

Wyrażam zgodę

Pliki Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona internetowa lub pomóc nam w jej dostosowaniu.

 

TAK/NIE

Cookies

Okres przechowywania

Domena

Odbiorcy Danych

Cel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketingowe Cookies

Wyrażam zgodę

Pliki Cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronie internetowej, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych dostawców reklamowych.

 

TAK/NIE

Cookies

Okres przechowywania

Domena

Odbiorcy Danych

Cel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społecznościowe Cookies

Wyrażam zgodę

Pliki Cookies służące do udostępniania strony i jej treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Tego rodzaju Cookies mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklamowania na określoną grupę docelową. 

 

TAK/NIE

Cookies

Okres przechowywania

Domena

Odbiorcy Danych

Cel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4.    Dane osobowe.

Nie wykorzystujemy plików „cookies” do identyfikacji użytkownik. Wykorzystujemy jedynie dane dotyczące połączenia.

 

5.    Obsługa i usuwanie plików „cookies”.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używasz. Możesz konfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz ze Sklepu Essences. Blokowanie obsługi plików „cookies” może mieć jednak wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej i może spowodować ich nieprawidłowe wyświetlanie lub działanie, a w przypadku plików Cookies niezbędnych do działania strony internetowej, ich blokada spowoduje brak możliwości wyświetlenia strony internetowej.

Jeśli zdecydujesz się na niewyrażanie zgody na wykorzystanie marketingowych, społecznościowych, czy też analitycznych plików Cookies, uniemożliwi to wszelką komunikację i funkcjonalność związaną z powiązanymi narzędziami. W dowolnym momencie możesz zmienić wybór i wyrazić zgodę na ww. pliki Cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach plików Cookies.

Informacje w ustawieniach plików Cookies są prezentowane w sposób przejrzysty, dzięki czemu możesz dokonać świadomego wyboru plików Cookies. Jeżeli chcesz kontrolować i usuwać pliki Cookies, można to zrobić także za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Przeglądarki internetowe mogą wykorzystywać różne metody zarządzania plikami Cookies. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, otrzymanymi bezpośrednio od producentów przeglądarek internetowych, aby skonfigurować ustawienia przeglądarki:

·         Przeglądarka Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·         Przeglądarka Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

·         Przeglądarka Safari - https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

·         Przeglądarka Mozzilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików Cookies w zakresie urządzeń mobilnych, znajdują się na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem IOS, Android, Windows Phone, Blackberry).

 

6.    Zewnętrzne pliki cookies.

Użycie adresu IP przez Google

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer nazywany adresem protokołu internetowego (adres IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy.

Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów aktywności użytkowników w obrębie witryny na potrzeby operatorów tej witryny, a także do świadczenia innych usług związanych z aktywnością użytkowników
w witrynie.

Google może udostępnić te informacje osobom trzecim, np. w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub przetworzenia tych informacji dla Google. Google nie będzie powiązywać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

 

 

Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do mediów społecznościowych takich, jak Facebook i Instagram, oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych mediów. Linki te kierują bezpośrednio do naszych fanpage’ów oraz profili utworzonych w serwisach społecznościowych. Przy korzystaniu z tych linków opuszczasz naszą stronę internetową i nie mamy pełnej kontroli nad tym, jakie dane gromadzą dostawcy serwisów społecznościowych i jak je przetwarzają. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkownikom praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

 Facebook - https://www.facebook.com/policies

 Instagram  - https://help.instagram.com/581066165581870