Regulamin sklepu

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep essences.com.pl prowadzony jest przez firmę Essences  ul Jagiellońska 10/14 98-200 Sieradz, NIP 827-208-82-08, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, a dokonanie zakupu świadczy o jego akceptacji.

3. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy essences.com.pl a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Odstępstwa rozpatrywane są jedynie w sytuacjach, gdy zostały uprzednio potwierdzone pomiędzy Sprzedającym oraz

Klientem w formie pisemnej lub zostały określone w niniejszych warunkach handlowych.

4. Klient dokonując zamówienia zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych osobowych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§2 ZAWARCIE UMOWY

1. Przedstawione przez essences.com.pl w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty

kupna można składać poprzez stronę essences.com.pl w formie formularzy on-line lub pisemnie na adres e-mailowy.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.

3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT i nie uwzględniają kosztów wysyłki.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania

zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§3 PŁATNOŚĆ

1. Płatności za zamówienia można dokonywać w formie:

- przedpłaty przelewem tradycyjnym

- gotówki w postaci przesyłki za pobraniem.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§4 DOSTAWA

1. Zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL.

2. Za początek terminu realizacji zamówienia uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Następuje to po otrzymaniu kompletu informacji dotyczących zamówienia.

3. Za czas realizacji zamówienia produktów oferowanych w serwisie essences.com.pl przyjmuje się 3 dni robocze.

4. Koszty dostawy kalkulowane są dla poszczególnego zamówienia i podane są w konfiguratorze.

§5 USZKODZENIA POWSTAŁE W TRAKCIE TRANSPORTU

1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu

szkody.

2. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są

czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD WARUNKÓW UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: "art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach

konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na

adres Sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sklepu.

§8 REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: info@essences.com.pl w temacie - reklamacja

3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

zawiadomienia przed jego upływem

§9 ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od sprzedającego, których

nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i

ceny.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

2. essences.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.